Αλλαγές στη διαδικασία μεταβίβασης και τροποίησης αιτημάτων

Oι λεπτομέρειες αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης τροποποίησης πράξης, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης, καθώς και αίτησης ανάκλησης ένταξης πράξης εκ μέρους των δικαιούχων της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» (νιτρορύπανση) (3η Πρόσκληση), καθορίζονται με εγκύκλιο το ΥπΑΑΤ.

Η τροποποίηση μπορεί να αφορά:

α) τροποποίηση των στοιχείων της πράξης (αφαίρεση αγροτεμαχίου κ.ά.)

β) αλλαγή ΑΦΜ του δικαιούχου

γ) μεταβιβάσεις εκμεταλλεύσεων ή τμημάτων αυτών (ολική ή μερική μεταβίβαση)

Διαβάστε επίσης: Νιτρορύπανση: Οι 7.957 δικαιούχοι των 102,45 εκατ. ευρώ

Σημειώνουμε ότι κάθε δικαιούχος μπορεί να μεταβιβάσει το σύνολο (ολική μεταβίβαση) ή μέρος της ενταγμένης στη Δράση εκμετάλλευσής του (μερική μεταβίβαση) σε έναν και μόνο αποδέκτη και, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων, μόνο μία φορά κατά την διετή διάρκεια της περιόδου των δεσμεύσεων.

Διευκρινίζεται, ότι η πρόβλεψη για μεταβίβαση αποκλειστικά σε έναν μόνο αποδέκτη, ισχύει και στις περιπτώσεις μεταβίβασης λόγω θανάτου ή μακροχρόνιας ανικανότητας του δικαιούχου (μεταβιβαστή).

Οι αιτήσεις τροποποίησης, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης, πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης https://p2.dikaiomata.gr/M1014, και ειδικότερα στο υποσύστημα «Μεταβιβάσεις – Τροποποιήσεις».

Αναλυτικά η διαδικασία ανά περίπτωση και όλες οι λεπτομέρειες στη σχετική εγκύκλιο ΕΔΩ